Tema 8:

Familiemangfold

Hva er en familie, og hvordan kan bevissthet om familiemangfold være viktig for barnevernet?

Hva er en familie?

Ansatte i barnevernet er vant til å møte familier i vanskelige og marginaliserte situasjoner, og jobbe for å bedre deres situasjon og få til gode løsninger til det beste for barnet/barna. I møte med familier som bryter med normer i samfunnet, for eksempel når det kommer til hvilket kjønn de har, hvor mange familien består av eller hvordan familien er organisert, er det viktig å ha kompetanse nok til å kunne møte mangfoldet på en god måte.

Familiebegrepet er ikke statisk, det er en struktur som er i endring. Familier kommer i mange varianter, fra store familier med mange mennesker til de veldig små familiene med få mennesker. Familier kan bestå av barn og voksne, og voksne uten barn. Gjennom hele livet er familie viktig for de aller fleste av oss. Det handler om å føle tilhørighet, og ha stabile relasjoner over tid. Det er viktig at barnevernsansatte er bevisst hvilke normer som gjør at noen familier blir usynliggjort og ekskludert, både i språk, handlinger og strukturer. Alle barn, unge og foreldre har behov for å oppleve at familien de tilhører blir sett på som likeverdig, og å bli inkludert og sett i møtet med profesjonelle – som for eksempel i møte med barnevernet.

 

Normer om familie: Heteronormer og mononormer

Den familieformen som er norm i vestlige samfunn er det vi kaller kjernefamilie, og da den heteronormative kjernefamilien. Kjernefamilien består av to mennesker (mann og kvinne) som får felles barn og deler husholdning. Det er mange forventninger knyttet til relasjonen de to voksne skal ha til hverandre, for eksempel at de skal ha en seksuell relasjon til hverandre, og at de ikke skal ha seksuelle relasjoner med andre mennesker. Dette anses som en selvsagt og naturlig organisering av familien fordi det samsvarer med normen.

Familier innenfor normen blir anerkjent juridisk, mens familier som bryter med normene ikke alltid blir det. Det gjør at barn og foreldre i familier som følger normen har sterkere juridisk beskyttelse, enn barn som har normbrytende familier. Det er ikke lenge siden det ble mulig for likekjønnede par å få juridiske rettigheter knyttet til foreldreskap. Men fortsatt vil ikke alle likekjønnede par med barn nødvendigvis ha like juridiske rettigheter til barna sine, og barn som som har flere enn to foreldre, vil kun ha juridisk tilknytning til to av dem. Som ansatt ibarnevernet er barnets tilknytning til omsorgspersonene og omsorgspersonenes kvalitet på omsorgen det viktigste man skal vurdere og forholde seg til.

 

Regnbuefamilier

Begrepet regnbuefamilier er en fellesbetegnelse for ulike familiekonstellasjoner som skiller seg fra det heteronormative familiemønsteret, hvor en eller flere omsorgspersoner bryter med normer for kjønn og seksualitet. Eksempler på regnbuefamilier er familier der noen av foreldrene er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner. I barnevernet vil man for eksempel kunne møte på regnbuefamilier hvor en eller flere av de voksne har barn fra tidligere heterofile samliv, lesbiske og homofile par som er fosterforeldre eller har adoptert, flere par som er foreldre sammen, familier hvor det er tre foreldre som er kjærester med hverandre (polyfamilier), eller aleneforeldre hvor den voksne er lhbt-person. Det kan være lesbiske foreldre som har mottatt assistert befruktning eller homofile foreldre som har benyttet seg av surrogati i utlandet for å bli foreldre. Noen barn opplever at en forelder går igjennom kjønnsbekreftende behandling, og andre kan oppleve at foreldre skiller seg med bakgrunn i at den ene forelderen står frem som transperson.

Kunnskap om ulike familieformer er viktig for at barn og unge opplever at sin familieform blir anerkjent i møte med barnevernet. Det er barnets omsorgssituasjon – og ikke familiens organisering, som skal være barnevernets hovedfokus.

 

Familie- og relasjonsmangfold som ressurs?

Hva tenker vi er gode rammer for barneomsorg? Tenker vi at et barn burde ha omsorgspersoner med ulikt kjønn? I så fall, hvorfor tenker vi det? Dette er viktige ting å reflektere over for å kunne ta gode barnevernfaglige vurderinger i møte med det mangfoldet av familier som finnes. Normer knyttet til kjønn, seksualitet og familie vil kunne påvirke barnevernets holdninger og praksis. Derfor er det nyttig å være bevisst de fordommene og stereotypiene som finnes i samfunnet i møte med familier som bryter med normene. Denne type bevisstgjøring vil gjøre ansatte i barnevernet oppmerksom på i hvilken grad normbruddet blir en del av vurderingene som tas i møte med familien, og hvordan normbruddet eventuelt gjøres relevant.

Mange skeive voksne har gjennom livet utviklet en robusthet og en stolthet knyttet til egen verdi og det å være annerledes, og har gjennom å bryte med normer og forventninger i samfunnet blitt tvunget til å reflektere og ta aktivt stilling til hvordan en ønsker å leve eget liv. Dette er viktige ressurser å være klar over i barnevernsarbeid, og særlig i rekruttering av fosterhjem og i leting etter tiltakspersoner og ressurspersoner i barn sine liv.

Til refleksjon:

Hva er det første du tenker du på når du hører ordet “familie”? Hvilke familier inkluderes og ekskluderes i ditt umiddelbare bilde av hvordan en familie ser ut?

Hva tenker du kjennetegner en familie som gir gode oppvekstvilkår for barn og ungdom? Henger dette eventuelt sammen med hvordan familien er bygd opp?

Case-oppgave

Som saksbehandler leter du etter en fosterfamilie til Sara på tre år. Hun har opplevd mye vondt i livet, og krever mye av omsorgspersonene sine. En fosterfamilie som er aktuell er en familie som består av tre voksne – Liv er gift med Selma, de har vært kjærester i tolv år, og Selmas kjæreste Tom har vært en del av familien de siste ni årene. Sammen er de foreldre for ett barn på seks år. Alle bor i samme hus, og ønsker å være viktige ressurser i et barn til sitt liv. Alle vurderes å ha særlige gode omsorgskvaliteter, stabilitet, mye raushet og varme å tilby et barn.

Vil familiens form påvirke hvordan du vurderer denne familiens egnethet som fosterhjem for Sara?

Tips til praksis

Vær bevisst normene omkring familie og relasjoner, og sørg for å spørre i stedet for å anta hvordan familien til barn og ungdom ser ut. Gode spørsmål kan være “Hvem består din familie av?”, “Hva heter kjæresten/partneren din?”.

___

Vær bevisst hvilket språk du bruker, og jobb for at det tar høyde for det mangfoldet av familier som finnes (f .eks likekjønnede par, familier med tre voksne, barn med en forelder)

___

Ha kunnskap om ulike familieformer og tilblivelseshistorier. La familier få definere seg selv. Husk at donor ikke automatisk kalles for far, eller at far kalles for donor. Familier kan bestå av mange mennesker med ulike relasjoner til hverandre.

___

Ta utgangspunkt i at familiens annerledeshet er en ressurs. Hvilken særlig kompetanse har denne familien? Hvordan bidrar hver part i familien? Hvilke kvaliteter og omsorgskapasitet har partene hver for seg og samlet?

___

Sørg for at barn får opprettholdt kontakt med viktige omsorgspersoner der hvor det er til barnets beste. Det er viktig at barn får opprettholde kontakten med viktige tilknytningspersoner som har en omsorgs- eller foreldrerolle, selv om de ikke har juridisk rett til å ha samvær, når det er til barnets beste.

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39